top of page
280183183_360821709355041_1818902965872570977_n.jpg

Generalforsamling og referater

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen holdes 1 gang årligt i februar måned. Indvarsling af generalforsamlingen skal ske via foreningens normale kommunikationskanaler (herunder hjemmeside og sociale medier) senest  14 dage før.

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indleveret til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlings-vedtagelse sker ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. I forbindelse med generalforsamlingen foretages det årlige medlemslotteri.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer med suppleanter
7. Valg af 1 revisor med suppleant
8. Orientering om kommende års aktiviteter
9. Eventuelt
10. Bortlodning af de i årets løb indkøbte kunstværker

bottom of page