top of page

IFN's Kunstvenners vedtægter

§ 1: Formål

§ 2: Krav omkring medlemsskab

§ 3: Foreningskontingent

§ 4: Generalforsamling

§ 5: Udtrækning af kunstgenstande

§ 6: Bestyrelsen

§ 7: Bestyrelsesmøder

§ 8: Dagsorden for generalforsamling

§ 9: Ekstraordinær generalforsamling

§ 10: Opløsning af foreningen

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 13. februar 1994
Tilføjelse til § 5 godkendt 1. februar 1998.
Tilføjelse til § 5 godkendt 8. februar 2001.
Ændring til §§ 3, 6 og 7 godkendt 28. februar 2003.
Ændring til § 6 godkendt 24. februar 2004.

Tilføjelse til § 5 godkendt 27. februar 2020

Ændring til § 4 godkendt 14. juni 2021

§ 1:
IFNs Kunstvenner's formål er at udbrede kendskab til og fremme forståelsen for kunst ved at samle kunstinteresserede medlemmer af Idrætsforeningen FREMAD Nørhalne og borgere i Nørhalne.
Der arrangeres udstillinger og foredrag samt skabes aktiviteter for medlemskredsen.
Udstillinger holdes i Idrætsforeningen FREMAD Nørhalne's lokaler.
Idéen er også at købe kunstværker med senere udlodning blandt medlemmerne for øje.

§ 2:
Alle, som har lyst, kan optages som medlem.

§ 3:
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen med gyldighed for 1 år, og betales senest 1. april. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med 1 måneds varsel.
Kontingentet og indtægter skal bruges til gavn for kunstforeningens medlemmer.

§ 4:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen holdes 1 gang årligt i februar måned. Indvarsling af generalforsamlingen skal ske via foreningens normale kommunikationskanaler (herunder hjemmeside og sociale medier) senest  14 dage før.
Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indleveret til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlings-vedtagelse sker ved almindeligt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.
I forbindelse med generalforsamlingen foretages det årlige medlemslotteri.

§ 5:

Fordelingen af kunstgenstande sker ved lodtrækning, idet den, hvis navn først ud­trækkes, vælger først og så fremdeles. Hvert medlemskab deltager med ét lod.
Er et medlem forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vælges værker i den rækkefølge, udtrækningen er sket. De fremmødte medlemmer vælger dog først.

Medlemmer kan møde ved ægtefælle/samlever samt ved skriftlig fuldmagt for et - og kun et - andet medlem.

§ 6:
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 3 udpeges af idrætsforeningen FREMAD Nørhalne's bestyrelse og 4 vælges blandt medlemskredsen for et år ad gangen.
Blandt medlemskredsen vælges 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg, herunder formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Foreningens kasserer vil være et af de 3 bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Idrætsforeningen FREMAD Nørhalne's bestyrelse.
Der vælges en revisor med personlig suppleant af medlemskredsen og udpeges en revisor af Idrætsforeningen FREMAD Nørhalne's bestyrelse.

§ 7:
Bestyrelsesmøde holdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Formanden indkalder hertil med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er tilstede.
Bestyrelsesmøder afholdes fortrinsvis i Idrætsforeningen FREMAD Nørhalne's klubhus.
Sekretæren er ansvarlig for referat fra alle møder. Referatet omdeles til bestyrelsen, opsættes i idrætsforeningen FREMAD Nørhalne's klubhus og omdeles til alle medlemmer af Idrætsforeningen FREMAD Nørhalne's bestyrelse.

§ 8:
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer med suppleanter
7. Valg af 1 revisor med suppleant
8. Orientering om kommende års aktiviteter
9. Eventuelt
10. Bortlodning af de i årets løb indkøbte kunstværker

§ 9:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter skriftlig opfordring til denne fra 2/3 af medlemmerne eller 30 medlemmer.
Indkaldelse skal ske som ved ordinær generalforsamling.

§ 10:
Ophævelse af foreningen kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når 2/3 af medlemmerne vedtager det. Hvis der ikke er tilstrækkeligt antal medlemmer mødt, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor ophævelse kan ske ved almindeligt stemme­flertal.
Kassebeholdning og evt. aktiver overdrages til Idrætsforeningen FREMAD Nørhalne
Denne paragraf kan ikke ændres.

bottom of page